فاینو در یک نگاه

بهین راهکاران پژوهش و فناوری

اولین و تنها سیستم نرم افزار یکپارچه سازمان یافته و تخصصی پرونده های تسهیلات و ضمانت نامه های مختلف همراه با قابلیت ارسال پرونده به دیگر کارشناسان و کمیته های ناظر می باشد که در راستای اهداف و خدمت رسانی به مشتریان صندوق های کشور ایجاد و بهینه شده است، ما در فاینو قصد داریم تا فاصله ی بین صندوق ها و کاربرانشان را کم و تسهیل کنیم بدین منظور سامانه ای تحت عنوان فاینو را خلق کرده ایم تا مشتریان صندوق های کشور هرچه سریع تر و راحت تر به خواسته های خود برسند.

برخی از ویژگی های بارز فاینو عبارت اند از:

اولین و تنها نرم افزار

اولین و تنها سیستم متمرکز مدیریت مالی صندوق های پژوهشی و فناوری

داشبورد لحظه به لحظه

امکان رصد لحظه به لحظه منابع مالی و اتفاقات پیش آمده برای مدیران ارشد و میانی

فاینو در یک نگاه

 • دریافت انواع تسهیلات از جمله سرمایه درگردش، نمونه سازی، تولید صنعتی و ...
 • ثبت اطلاعات درخواست به تفکیک نوع اطلاعات (اطلاعات ثبتی، اطلاعات اعضا هییت مدیره و ...) مورد نیاز هر ضمانت نامه
 • بارگذاری اسناد و مدارک درخواست و کاربرگ های ارزیابی به ازای انواع تسهیلات و منابع
 • بررسی و ارزیابی درخواست توسط صندوق
 • تولید سیستمی انواع قرارداد از جمله جعاله، قرض الحسنه، فروش اقساطی و ....
 • ثبت شرایط پرداخت و بازپرداخت تسهیلات
 • محاسبه سیستمی کارمزد، مالیات و عوارض
 • محاسبه سیستمی مبالغ اقساط تسهیلات
 • تعیین ابعاد مختلف ارزیابی برای هر درخواست
 • تعیین سناریو های مختلف دریافت تضامین و پیشنهاد سناریو های تضامین به مشتری
 • پرداخت سریع تسهیلات بدون نیاز به طی فرآیند استاندارد تسهیلات
 • پرداخت تسهیلات در چند مرحله به مشتری
 • نظارت بر روی هر مرحله پرداخت تسهیلات
 • تولید سیستمی متمم قرارداد
 • تعیین شرایط منابع پرداخت تسهیلات
 • استفاده از چندین منبع برای یک درخواست تسهیلات
 • صدور انواع ضمانت نامه حسن انجام تعهدات، پیش پرداخت، شرکت در مناقصه، اعتباری و ....
 • ثبت اطلاعات درخواست ضمانت نامه به تفکیک نوع اطلاعات مورد نیاز هر نوع ضمانت نامه
 • بارگذاری اسناد و مدارک درخواست و کاربرگ های ارزیابی به ازای انواع ضمانت نامه
 • بررسی و ارزیابی درخواست توسط صندوق
 • تعیین ابعاد مختلف ارزیابی برای هر درخواست
 • تعیین حد اعتباری برای هر شرکت
 • تعیین حد اعتباری هر نوع ضمانت نامه
 • تعیین سناریو های مختلف دریافت تضامین و پیشنهاد سناریو ها به مشتری
 • صدور سریع ضمانت نامه بدون نیاز به طی فرآیند استاندارد صدور ضمانت نامه
 • صدور ضمانت نامه با استفاده از مصوبه شرکت و حد اعتباری
 • تولید سیستمی قرارداد ضمانت نامه
 • تولید سیستمی ضمانت نامه
 • محاسبه سیستمی کارمزد و مالیات و عوارض بر اساس استاندارد بانک مرکزی
 • ثبت اطلاعات فروشنده و خریدار
 • ثبت اطلاعات درخواست به تفکیک نوع اطلاعات (اطلاعات ثبتی، اطلاعات اعضا هییت مدیره و ...) مورد نیاز لیزینگ به تفکیک خریدار و فروشنده
 • بارگذاری اسناد و مدارک درخواست و کاربرگ های ارزیابی
 • بررسی و ارزیابی درخواست توسط صندوق
 • تولید سیستمی انواع قرارداد فروش اقساطی و ...
 • ثبت شرایط پرداخت و بازپرداخت لیزینگ
 • تعیین سناریو های مختلف دریافت تضامین و پیشنهاد سناریو ها به مشتری ( خریدار )
 • محاسبه سیستمی کارمزد، مالیات و عوارض
 • محاسبه سیستمی مبالغ اقساط لیزینگ
 • تعیین ابعاد مختلف ارزیابی برای هر درخواست
 • پرداخت لیزینگ در چند مرحله به مشتری
 • نظارت بر روی هر مرحله پرداخت لیزینگ
 • تعیین شرایط منابع پرداخت لیزینگ
 • استفاده از چندین منبع برای یک درخواست لیزینگ
 • ثبت اطلاعات درخواست ضمانت نامه
 • محاسبه کارمزد تمدید به صورت سیستمی
 • تولید ضمانت نامه تمدید شده
 • تولید سندهای دریافت تمدید ضمانت نامه
 • ثبت اطلاعات درخواست ابطال زودتر از موعد
 • ابطال ضمانت نامه در زمان انقضا ضمانت نامه
 • محاسبه کارمزد برگشتی
 • تولید سند های پرداخت ابطال ضمانت نامه
 • ثبت اطلاعات درخواست تقلیل ضمانت نامه
 • محاسبه سیستمی کارمزد برگشتی
 • تولید سند های پرداخت تقلیل ضمانت نامه
 • تعامل سیستمی مشتریان با صندوق
 • بانک اطلاعات مشتریان
 • پرسش و پاسخ با مشتریان (ticketing)
 • سوابق خدمات مشتریان
 • سوابق اطلاعاتی مشتریان
 • امکان دسته بندی و رتبه بندی مشتریان
 • وضعیت های درآمدی به ازاء خدمات مختلف
 • گزارشات مربوط به مشتری
 • گزارشات مربوط به کارفرما
 • گزارشات کارگزاری ها و دستگاه های اجرایی مختلف
 • گزارش مربوط به وثائق و تضامین
 • گزارش مربوط به شرکت ها و مشتریان
 • گزارش خدمات ضمانت نامه
 • گزارشات خدمات تسهیلات
 • گزارشات کارگزاری دستگاه های اجرایی
 • امکان تعیین نمودن استمهال بودن یک درخواست تسهیلات توسط دبیرکمیته
 • امکان مشخص نمودن تسهیلاتی که با این درخواست استمهال می شوند توسط دبیرکمیته
 • امکان اعمال درخواست استمهال بر روی اقساط تسهیلات مشخص شده توسط کارشناس مالی
 • امکان تقاتر نمودن تسهیلات استمهال شده با اقساط توسط کارشناس مالی
 • امکان مشاهده لیست تمامی اقساط توسط کارشناس مالی
 • امکان ثبت درخواست امهال روی اقساط یک تسهیلات توسط کارشناس مالی
 • امکان ارسال درخواست امهال به کمیته وصول مطالبات
 • امکان ثبت اطلاعات درخواست امهال بر روی اقساط یک تسهیلات توسط کارشناس وصول مطالبات
 • امکان ثبت مصوبه کمیته اعتباری توسط کارشناس وصول مطالبات
 • امکان مشاهده لیست تمامی اقساط های پرداخت نشده توسط کارشناس مالی
 • امکان ارسال چندین قسط به واحد وصول مطالبات
 • امکان مشاهده لیست اقساط ارسال شده به وصول مطالبات به تفکیک هر تسهیلات توسط مسئول واحد ارزیابی
 • امکان اختصاص کارشناس به درخواست های ارسال شده به واحد وصول مطالبات
 • امکان ثبت فعالیت های صورت گرفته روی هر یک از تسهیلات و اقساط توسط کارشناس و مسئول وصول مطالبات
 • امکان تعیین نوع فعالیت صورت گرفته توسط کارشناس و مسئول وصول مطالبات
 • امکان ثبت درخواست استمهال توسط کارشناس و مسئول وصول مطالبات
 • امکان ثبت مصوبه کمیته وصول مطالبات توسط کارشناس و مصول مطالبات
 • تعریف دستگاه های اجرای مختلف در سامانه
 • تعریف قرارداد های مختلف به ازاء یک دستگاه اجرایی
 • تخصیص منابع مالی یک تسهیلات به یک دستگاه اجرایی خاص
 • تعریف شرایط مختلف پرداخت وبازپرداخت به ازاء هر دستگاه اجرایی و قرارداد فی ما بین
 • گزارش گیری های مختلف بر اساس یک دستگاه اجرایی خاص
 • ماژول حسابداری
 • ماژول خزانه داری
 • ماژول فروش
 • ماژول انبارداری
 • ماژول سفارش تولید

آینده نزدیک

امکاناتی که در آینده ای نه چندان دور در سامانه خواهیم دید.

مدیریت سبد سرمایه گذاری صندوق

مدیریت اموراداری و اجرائیات

نظارت برحسن انجام تعهدات مشتریان

امورحقوقی و قراردادها

وصول مطالبات و مدیریت تضامین

مدیریت حسابرسی و مجامع شرکت های تابعه

مدیریت طرح، برنامه و بودجه صندوق

مدیریت ذینفع واحد و رتبه بندی مشتریان

همکارانی که به ما اعتماد کردند: